Video katecheze ze seriálu Bůh, sex a manželství od P. Karla Skočovského.

 
 

 Motto:

„Na základě svého duchovního úřadu utvrzovat bratry (srov. Lk 22,32) deklaruji,
že církev nemá vůbec žádnou autoritu udělovat kněžské svěcení ženám a že toto rozhodnutí musí být považováno všemi věřícími církve za definitivní.“

Jan Pavel II., Ordinatio sacerdotalis, 4

 

„My muži můžeme být často velmi špatnými kněžími.
To proto, že nejsme dostatečně mužští. Nic se nenapraví,
přivoláme-li ty, kdo nejsou muži vůbec.“

C. S. Lewis: Kněžky v církvi?

 

Hlavní myšlenky:

 • Základním a hlavním důvodem, proč ženy nemohou být svěceny na kněžky, je rozhodnutí a příklad Ježíše Krista, který vybral svých dvanáct apoštolů pouze z mužů, a tak položil základ novozákonního kněžství. Učinil tak poté, co celou noc strávil na modlitbách (srov. Lk 6,12-16). Ježíšova volba je tedy současně vůlí Otcovou.
 • Ježíšova volba není nahodilá nebo podmíněná kulturou, ve které žil. (Ježíš mnohokrát ve svém životě prokázal svobodu a nezávislost na kulturních normách.) Ježíšovo rozhodnutí je totiž vždy volbou Logu (vtěleného Slova, Rozumu), má tedy určitý hlubší smysl.
 • Sami apoštolové a jejich nástupci v průběhu celých dějin církve vždy chápali Ježíšovu volbu jako závaznou. Ženy nikdy nebyly svěceny na kněžky, i když v kulturách, kam se křesťanství šířilo, byly kněžky běžné.
 • „Církev nečerpá svou jistotu o všem, co bylo zjeveno, pouze z Písma svatého“ (DV, 9). Nauka o nemožnosti kněžského svěcení žen se zakládá na svědectví Písma, jak bylo předáváno posvátnou tradicí a závazně a s autoritou vykládáno učitelským úřadem církve.
 • Církev nemá vůbec pravomoc udělovat kněžské svěcení ženám, protože by jednala proti jasnému rozhodnutí Ježíše Krista. Světit ženy není jen „zakázané“; je to nemožné, podobně jako církev nemá pravomoc prohlásit vztah dvou mužů za „svátost manželství“, či udělovat křest ponořením do vína.
 • Kněz je ikonou a svátostí Krista – Hlavy a Ženicha církve: a tím může být smysluplně pouze muž. Ježíšova volba zároveň ukazuje, že rozdílnost pohlaví hraje důležitou úlohu v dějinách spásy. Tělo není pro spásu něco nepodstatného: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“
 • Bez ohledu na teologické zdůvodnění je jisté následující: to, že kněžími mohou být pouze muži, je nějak důležité pro naši spásu a správné pochopení vztahu mezi Bohem a člověkem.
 • Tato nauka není výrazem přesvědčení o méněcennosti žen, touhy mužů po moci či formou nespravedlivé diskriminace. Muži a ženy mají před Bohem stejnou důstojnost. Mají jen odlišné úlohy v dějinách spásy a svátostném řádu církve.
 • Nauka církve není jen nějaký „provizorní návrh“, nejpravděpodobnější závěr současného teologického bádání, nebo pouze disciplinární nařízení. Církev toto učení předkládá jako jistě pravdivé, definitivní, tedy v budoucnu nezměnitelné. Je to neomylná nauka náležející k pokladu víry.
 • Pokus o kněžské svěcení ženy je trestán automatickou exkomunikací (vyloučením z církve) jak pro dotyčnou ženu, tak pro jejího světitele. Žena nikdy nemůže platně sloužit mši svatou.

Otázky k diskusi a dalšímu promýšlení:

 1. Přečtěte si, co o kněžském svěcení žen napsali C. S. Lewis, Katrina Zenová nebo Christopher West (viz doporučená literatura). Je v těch textech něco, co vás překvapilo? Jak se změnil váš postoj k tomuto učení katolické církve?
 2. Kněz má být svátostí (ikonou) Krista-Ženicha. Kde v Písmu o sobě Ježíš mluví jako o ženichovi? Pokud je církev Kristovou Nevěstou, kdo je ikonou této Nevěsty?
 3. Jak otázka kněžství vyhrazeného pouze mužům souvisí s kněžským celibátem (viz předešlý díl)? Jestliže je kněz „ženich“, kdo je jeho nevěsta?
 4. Existují dvě zcela odlišná pojetí toho, kdo je kněz – (1.) kněz je ten, kdo dostal povolení vykonávat nějaké funkce (sloužit mši, zpovídat…), (2.) kněz je ten, kdo je díky svěcení natolik připodobněn Kristu, že dokonce jedná „jako Kristus“, který je Hlavou a Ženichem církve. V prvním pojetí je důležité hlavně to, co kněz dělá – je „knězem“ právě tehdy, když to dělá. V mezičase je jako všichni ostatní věřící. V druhém pojetí je důležité především to, kým kněz je: kněžským svěcením se natrvalo proměňuje. Kněz sám je ta svátost Krista, ať už kněžské funkce právě koná, či nikoli. Je knězem pořád a navždy. Proč je podle vás toto rozlišení důležité? Které pojetí kněžství podle vás převažuje v protestantských církvích, které mají např. farářky a biskupky? Jaké odpovídá učení katolické církve?
 5. Nemají všichni pokřtění věřící v církvi kněžské poslání? Jaký je rozdíl mezi „všeobecným kněžstvím věřících“ a „služebným kněžstvím svátostným“?
 6. Jak podle vás kněžství vyhrazené pouze mužům souvisí s manželstvím, které je vyhrazené pouze muži a ženě?
 7. Zkuste si představit, že slova „Toto je moje tělo, které se za vás vydává“, by říkala žena. Co vy na to?
 8. Proč myslíte, že Boha nazýváme Otcem a Synem, a ne Matkou a Dcerou? Má to nějaký smysl? Je skutečnost, že Boží Syn se stal člověkem-mužem naplněním předobrazů Starého zákona? Proč o Kristu Písmo říká, že je to nový Adam (muž), nový Beránek (sameček)? A jaký je podle vás vztah mezi posláním Ježíše Krista a novozákonním kněžstvím?
 9. Jakou úlohu podle vás mají ženy v církvi? Kým mají být? Co všechno mohou dělat?
 10. Jak by podle vás mohla církev více pozvednout důstojnost ženy? Co vám ve vztahu církve vůči ženám vadí? Co naopak přijímáte s vděčností? Jak může církev více zapojit ženy, aby byl slyšet jejich hlas? 

Doporučená literatura:

 • Lewis, C. S. (2012): Kněžky v církvi? In Bůh na lavici obžalovaných. Praha: Návrat domů, str. 71-78.
 • West, Ch. (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství. Praha: Paulínky, str. 219-223.
 • Zenová, K. J. (2014): Být ženou. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, str. 131-139.

Internetové odkazy:

Doplňující texty:

C. S. Lewis o kněžském svěcení žen

Autor známých Letopisů Narnie a mnoha dalších knih odmítá svěcení žen z pozice anglikána. Anglikánská církev bohužel začala světit ženy na kněžky v roce 1994 a na biskupky v roce 2013.

„Pro nás je kněz především zástupcem, dvojnásobným zástupcem, který zastupuje nás před Bohem a Boha před námi. (…) Nic nenamítáme, činí-li žena to první; celý problém je v tom druhém. Proč nemůže žena v tomto smyslu zastupovat Boha? (…)

Dejme tomu, že reformátor místo tvrzení, že dobrá žena může být jako Bůh, začne prohlašovat, že Bůh je jako dobrá žena. Dejme tomu, že prohlásí, že se můžeme stejně dobře modlit „Matko naše, která jsi v nebesích“ jako „Otče náš“. Dejme tomu, že poznamená, že vtělení mohlo mít stejně tak ženskou jako mužskou fromu, a že se tedy druhá osoba Trojice stejně dobře může nazývat Dcerou jako Synem. Dejme tomu nakonec, že by se mystické manželství převrátilo, že církev by byla ženichem a Kristus nevěstou. To vše, jak se mi zdá, je zahrnuto v požadavku, aby žena mohla zastupovat Boha jako kněz. (…)

Selský rozum (…) se zeptá: „Proč ne? Vždyť Bůh ve skutečnosti není biologická bytost a nemá pohlaví, co tedy záleží na tom, říkáme-li On nebo Ona, Otec nebo Matka, Syn nebo Dcera?“

Ale křesťané si myslí, že Bůh sám nás naučil, jak o něm máme mluvit. Říkat, že na tom nezáleží, znamená tvrdit, že celá mužská metaforika buď není inspirovaná, nebo sice je inspirovaná, ale zcela nahodilá a nepodstatná. A to je jistě neúnosné; nebo, je-li to únosné, je to argument nikoli pro křesťanské kněžky, ale proti křesťanství. (…)

Aniž bychom se uchylovali k náboženství, víme z naší poetické zkušenosti, že metafora a chápání souvisí navzájem těsněji, než je selský rozum připraven připustit; že dítě, které se naučilo modlit k Matce v nebesích, bude mít zcela odlišný náboženský život než křesťanské dítě.“

Zdroj: Lewis, C. S. (2012): Kněžky v církvi? In Bůh na lavici obžalovaných. Praha: Návrat domů, str. 74-75.

Bůh-sex-manželství_12_Proč ne kněžské svěcení žen.pdf - materiál k prohloubení tématu ve formátu pdf.